09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:15 Уводни думи. Представяне на участниците и темите на дебата.
10:15 – 10:25 Встъпителна реч на г-н Филип Домански, представител на Европейската комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
10.25 – 10.50

Тема 1 – Здравеопазването в европейски контекст

Ролята на Европа за опазване здравето на европейците и стабилността на здравните системи“

Подтеми, които ще бъдат застъпени:

  • универсален достъп до качествено здравеопазване и здравето като базисно социално право, гарантирано от Европейската социална харта;
  • електронизация на здравеопазването, която да води до устойчивост и ефективност и да носи реална добавена стойност;
  • общоеропейски инициативи в здравеопазването – права на пациентите за трансгранично здравно обслужване, единна система за оценка на здравните технологии и др.
10:50 –11:10 Дискусия
11:10 – 11:40 Тема 2 – Здравеопазването в национален контекст

„Здравеопазването в България – пътят към достигане на европейско качество в здравеопазването“

Подтеми, които ще бъдат застъпени:

  • електронното здравеопазване в България – мит или скорошна реалност;
  • резултати от Доклад за България за 2019 г. от Европейския семестър за 2019 г. – ниски публични разходи за здравеопазване и висок процент лично доплащане; висок процент здравнонеосигурени лица; недостиг и изтичане на кадри; недостатъчни мерки за насърчаване на профилактиката и др.
  • ролята и взаимовръзката със сектори извън здравеопазването, които оказват пряко влияние върху здравето на българите и как ще се работи за справяне с тези проблеми – екология и замърсяване на въздуха, образование и повишаване на квалификацията включително и на медицинския персонал, прекомерна употреба на пластмасови изделия и др.
11:40 – 12:05 Дискусия и анализ на системата на електронизацията в Европа(покана ще бъде отправена до г-жа Мария Габриел)
12:05 – 12:20 Заключителна част и подкрепа на манифеста на Европейски пациентски форум