ОПИСАНИЕ

В периода 23-26 май 2019 г. предстои избирането на нов Европейски парламент и решаване на това дали здравеопазването да бъде приоритет на отделните държави или да се превърне в общоевропейски приоритет.

Отчитайки сериозността на този факт, както и последователната работа на НПО в сферата на здравните политики както на българско, така и на европейско ниво, на 14 май 2019 г.(вторник) в „Домът на Европа“ в сградата на Представителството на Европейската комисия в България (ул. „Г. С. Раковски“ №124) Сдружението ще инициира обществен дебат, за участие в който ще бъдат поканени кандидатите за евродепутати от водещите политически партии и формирования, които ще вземат участия в изборите за Европейски парламент 2019 г.

Събитието ще премине под надслов „Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет“, като ще бъдат засегнати две основни теми, по които ще се изказват участниците и ще се оформи дискусията: „Електронизация на българското здравеопазване“ и „Единно здравеопазване в Европа“.

В контекста на горепосочените теми, ще бъдат засегнати и данните от излезлия в края на февруари 2019 г. Доклад за България за 2019 г. от Европейския семестър за 2019 г., в който за пореден път се очертават редица проблеми в сектора на здравеопазването, сред които:

  • ниски публични разходи за здравеопазване (най-голям дял в Европа на преките плащания) и висок процент доплащане от страна на пациента (сред най-високите в Европа);
  • висок процент здравнонеосигурени лица (повече от 10% от населението);
  • недостиг на медицински сестри и ОПЛ-та и неравномерно разпределение на медицинския персонал;
    • доминиране на болничните медицински услуги (над средното равнище за Европа) за сметка на извънболничната помощ (сред най-ниските дялове в Европа);
    • увеличение на претотвратимата смъртност сред населението на България – ниско ниво на продължителност на живота;
    • не се използват достатъчно мерки за насърчаване и профилактика на здравето (делът на хората, ваксинирани срещу някои заразни болести, като морбили и полиомиелит, е под равнището, което гарантира имунитета на цялото население) и др.

Чрез поставянето на тези теми пред кандидатите за евродепутати се цели да се установят нагласите на конкретните партии, мерките и ангажиментите, които биха поели за решаването на проблемите в сферата.

МОДЕРАТОР

Дебатът ще бъде модериран от д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация (най-голямата и единствена към момента национално представителна организация за защита правата на пациентите в България), главен секретар на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване и член на Борда на Европейски пациентски форум.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЗИЦИИ

Преди всяка тема ще бъде представено кратко резюме, което очертава основните акценти по въпроса. След това думата ще бъде давана последователно на всеки от представителите на политическите партии. Всеки представител ще има 4 минути, за да изложи позицията на представляваната от него политическа партия. 

ДИСКУСИЯ

След като всички участници изложат позициите си, ще бъде провеждана кратка дискусия след всяка тема (до 25 минути), в която гости, журналисти и пациентски организации ще имат възможност да задават въпроси.

В рамките на всяка тема, в частта за дискусия ще бъде поканен официален гост (представител на Европейската комисия или Европейския парламент), който да вземе участие и да представи основни акценти, засягащи представената тематика.

ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в „Домът на Европа“ в сградата на Представителството на Европейската комисия в България (ул. „Г. С. Раковски“ №124), като за целите на последващата работа и проследяване ангажиментите на политическите партии, ще бъде направен запис на цялото събитие, който след това ще бъде качен на специално създадената за целта интернет страница към сайта на НПО.

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Към страницата www.npo.bg ще бъде направен поддомейн www.evrodebat.npo.bg. На него ще се публикуват темите и въпросите, както и позициите на участниците.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@evrodebat.npo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.